STRATEGISCH DOEL 2018-2020

Aantoonbaar van betekenis zijn voor kinderen en hun ouders

“Ik vind de persoonlijke aandacht heel positief. Het is echt een tweede thuis voor mijn kind.”

Ouder over één van onze kinderdagverblijven

image

Klanttevredenheidsonderzoek

Elke dag zetten wij ons in voor het geluk van kinderen en jonge gezinnen. Daarom zijn de meningen en ervaringen van ouders enorm waardevol voor ons. Hoe ervaren zij onze dienstverlening? In 2019 hebben we een nieuw klanttevredenheidsonderzoek opgezet. Het biedt ons nog meer bruikbare inzichten op zowel locatie- als organisatieniveau. In 2019 waardeerden ouders onze dienstverlening voor het tweede jaar op een rij met een 8.0. Een resultaat waar we trots op zijn. Ouders waarderen onze pedagogisch medewerkers erg. Wij zien het als een groot compliment dat de meeste ouders onze pedagogisch medewerkers zeer enthousiast, deskundig en betrokken bij hun kind(eren) vinden. Als verbeterpunt kwam het ruilbeleid naar voren. Soms duurt het te lang voordat ouders een reactie ontvangen. Daarnaast hebben we opgemerkt dat een deel van de ouders niet weet dat ruilen bij KION mogelijk is. We gebruiken deze resultaten om onze dienstverlening verder te verbeteren.

“Ik ervaar de pedagogisch medewerkers als kundig en betrokken. En heb altijd het gevoel dat ons kind in goede handen is.”

Anonieme ouder in het klanttevredenheidsonderzoek

Waardering

van ouders

Verstevigen bso-kwaliteit: ontwikkeling Bso Wegwijzer

We willen dat onze bso’s uitdagende en aantrekkelijke plekken zijn. Waar kinderen graag komen en zelf keuzes kunnen maken. Daarvoor hebben we teams nodig die zelfstandig sturing geven aan de basisorganisatie van de dag en aan de pedagogische kwaliteit van de bso. In 2019 ging een projectteam hier samen met ‘Denk- & Doetanks’ van bso-collega’s actief mee aan de slag. Ze verzamelden informatie, kwamen met ideeën, ontwikkelden allerlei zaken én probeerden ze in de praktijk uit. Het resultaat van deze inspanningen? Dat is de Bso Wegwijzer voor KION-bso’s. Hiermee geven we een praktische invulling aan belangrijke uitgangspunten. Dit zijn: de samenwerking in teams, ‘Elke dag een belevenis’ voor kinderen, kinderparticipatie met de Babbelbox én waardevol contact met ouders. In 2020 volgt de introductie van de Wegwijzer op alle bso’s. We gaan er dan gezamenlijk mee werken.

Het projectteam

Met het programma KION Gezond willen we kinderen, ouders en medewerkers inspireren om gezonde keuzes te maken. Keuzes op het gebied van eten, bewegen, ritme en natuur. Dit doen via activiteiten, trainingen en ons dagelijkse programma.

Acties in 2019

Na veel aandacht voor voeding in eerdere jaren stonden dit jaar natuur en bewegen centraal.

We maakten dit jaar verder nog een begin met het ontwikkelen van een kaartenbak vol gezonde en smakelijke recepten.

Vrijwilligers van IVN gaven de workshops ‘Waterbeestjes’ en ‘Kriebelbeestjes’ aan de kinderen van verschillende locaties.

We vulden voor onze locaties een speciale tas, om op te hangen bij de deur. De inhoud van deze tas? Stoepkrijt, grote opblaasbal, springtouwen, knikkers en ander speelgoed. De kinderen kunnen er heerlijk mee buitenspelen.

Ook maakten we pakketten voor onze locaties om zelf moestuintjes mee aan te leggen. Een mooie manier om bewust me voeding en de natuur bezig te zijn.

Medewerkers die de training KION Gezond al volgden, kwamen in 2019 langs voor een terugkomdag. Zo versterkten we hun rol om op locatie collega’s te enthousiasmeren en KION Gezond te implementeren.

Ondertekening Lokaal Preventieakkoord

Het is onze maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan het geluk van kinderen. Daarom sluit KION aan bij initiatieven die een gezonde levensstijl stimuleren in een bredere context. In 2019 waren we betrokken bij Nijmegen Groen en in Beweging. We ondertekenden daarvoor het Lokaal Preventieakkoord voor een gezonder Nijmegen.

Tussenschoolse opvang KION Broodnodig

KION biedt tussenschoolse opvang in de gemeentes Nijmegen, Heumen en sinds 2018 Beuningen. Wij dragen hiermee elke dag bij aan het geluk van jonge gezinnen. En bieden kinderen een veilige en uitdagende omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hiermee ontzorgen wij ouders bij het runnen van het gezin.

Projectgroep Tussenschoolse opvang De projectgroep zet zich in om de tussenschoolse opvang sterker te verankeren in de organisatie. Een eerste stap was het herschrijven van het handboek tussenschoolse opvang. Dit handboek is in 2019 goedgekeurd door het management en is online in te zien. Vervolgens zijn de samenwerkingsovereenkomsten tussen KION Broodnodig en de scholen herzien en ondertekend. Werving van enthousiaste overblijfkrachten In 2019 hebben we sterk ingezet op het werven van nieuwe overblijfkrachten. Zo startten we campagnes op onder de medewerkers van KION. Om zo familieleden, buren, vrienden en kennissen te bereiken en enthousiast te maken. We hebben wervingsacties bij scholen uitgezet en contacten met gemeentes aangescherpt. De vrijwilligersbank is een goede en behulpzame bron voor ons. Toch is het niet eenvoudig om gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers te vinden in onze maatschappij van tweeverdieners. Het tekort aan vrijwilligers vangen we vaak op met pedagogisch medewerkers van onze locaties. Wij blijven ernaar streven om de teams aan te vullen met enthousiaste overblijfkrachten.

KION en Make-A-Wish vervullen wensen

“Make-A-Wish sluit goed aan bij de talenten van onze medewerkers: creatief bezig zijn, aanpakken en altijd aandacht hebben voor het welzijn van het kind”

Eddy Brunekreeft, Voorzitter Raad van Bestuur KION

In 2019 startte KION een samenwerking met Make-A-Wish. Een jaar lang maken we het verschil voor kinderen met een ernstige ziekte in de regio Nijmegen. Eddy Brunekreeft licht het toe: “Wij geven om kinderen en gunnen ieder kind een gelukkige jeugd. Zo staan zij stevig in hun schoenen staan en zijn ze klaar voor de toekomst. Helaas weten wij dat niet alle kinderen onbezorgd opgroeien. Door samen te werken met Make-A-Wish helpen wij om de liefste wens van ernstig zieke kinderen in onze regio in vervulling te laten gaan”. Maar liefst 50 KION-collega’s gingen aan de slag als wensvervuller. Zij mochten met een team van Make-A-Wish de wens van een kind volledig uitdenken. “Dit sluit goed aan bij de talenten van onze medewerkers: creatief bezig zijn, aanpakken en altijd aandacht hebben voor het welzijn van het kind”, aldus Eddy Brunekreeft. In 2020 brengt Make-A-Wish deze wensen in vervulling.

Make-A-Wish vervult de liefste wens van kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. De wensvervulling geeft de kinderen en het gezin een onvergetelijke ervaring vol hoop en kracht en maakt ze sterker voor hun toekomst. Mede door de steun van KION worden jaarlijks ruim 600 liefste wensen vervuld.

KION aan Tafel wordt BliXem Kookt

We bieden ouders al vanaf 2017 de maaltijdservice KION aan Tafel, samen met onze partner BliXem. BliXem wilde meer mensen in Nijmegen gebruik laten maken van de maaltijdservice. Wij ondersteunden dat als KION van harte. In september 2019 ging KION aan Tafel daarom over in BliXem Kookt. Ouders bestellen zoals ze gewend waren en krijgen dezelfde service als voorheen, maar dan via www.blixemkookt.nl.

Taaleis 3F voor pedagogisch medewerkers

Het creëren van een taalrijke omgeving is cruciaal voor kinderen. Daarom is het belangrijk dat onze pedagogisch medewerkers minimaal beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid. Op een locatie met VVE aanbod (peutergroep en kinderdagverblijf) eisen we ook schriftelijke taalvaardigheid op dit niveau. Alle pedagogisch medewerkers moeten uiterlijk op 1 januari 2023 over dit taalniveau beschikken.

Dit is conform de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). We toetsten in 2019 alle pedagogisch medewerkers van locaties met VVE aanbod en een aantal geselecteerde locaties al op dit taalniveau. Resultaat daarvan is dat inmiddels bijna 75% van onze medewerkers op het taalniveau van tenminste 3F is opgeleid. Ons streven is om in 2020/2021 de overige 25% op te leiden.