STRATEGISCH DOEL 2018-2020

Een actieve rol spelen in de samenwerking met kindnetwerken

“Werelden bij elkaar brengen en bruggen bouwen voor de toekomst, dat doe je samen”.

Aran Jeurissen (opleidingscoördinator ROC Nijmegen), over de samenwerking met KION

image

Bestuurlijke fusie SPOM Kinderopvang

Op 1 mei 2019 vond de bestuurlijke fusie van KION met Stichting SPOM Kinderopvang plaats. SPOM Kinderopvang werd daarmee een nieuwe entiteit binnen de KION-groep. Het initiatief voor deze bestuurlijke fusie lag bij SPOM Kinderopvang. Daar was de wens aanwezig om de organisatie toekomstbestendig te maken. Voor ons als KION betekende dit een mooie uitbreiding van ons gebied in het verlengde van Beuningen. Deze stap sloot goed aan bij onze ambitie om toe te werken naar een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit vanuit één didactische en pedagogische visie, samen met Stichting Oeverwal en Stichting SPOM Onderwijs. Zij hebben de intentie in 2020 te fuseren. Hierover hebben we afspraken met elkaar vastgelegd in een samenwerkingsconvenant.

Afronding fusie KION en kinderopvang Berg en Dal

Vanaf 1 september 2019 is de volledige fusie tussen KION en Stichting Kinderopvang Gemeente Berg en Dal een feit. De Stichting Kinderopvang Gemeente Berg en Dal bestaat hierdoor niet langer. De stichtingen fuseerden al in 2013 bestuurlijk. In 2019 vond ook de juridische fusie plaats en rondden we het volledige fusietraject af.

Expertiseteam Jonge Kind

In de gemeente Druten bundelen onderwijs, kinderopvang, GGD, passend onderwijs en de gemeente hun krachten. Eddy Brunekreeft tekende daarvoor in 2019 twee overeenkomsten namens SPOM Kinderopvang. De samenwerking heeft de vorm van een stuurgroep: het Expertiseteam Jonge Kind. Vroegsignalering en integrale ketensamenwerking voor kinderen van 0 tot 7 jaar oud staat hierbij centraal.

Samen willen we problemen in de ontwikkeling van kinderen vroeg opsporen. En ze tijdig en effectief aanpakken, om zo erger te voorkomen. Eind 2019 vond er een bijeenkomst plaats met professionals om het Expertiseteam Jonge Kind te introduceren. KION neemt vanaf 2020 deel aan de stuurgroep.

KEI: vernieuwing en professionele ontwikkeling

We vinden het belangrijk de kinderopvang te vernieuwen. En te zorgen voor een continue professionele ontwikkeling van (toekomstige) kinderopvangmedewerkers. Daarom slaan we de handen ineen met de HAN en ROC Nijmegen. Samen starten we het KION Earlychildhood Innovation Center (KEI). In november 2019 tekenden we hiervoor de samenwerkingsovereenkomst. En in 2020 pakt het innovatiecentrum de eerste concrete projecten op. Een voorbeeld: het gericht inzetten van IT-middelen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. We komen met deze samenwerking dichter bij ons gezamenlijke doel: kwalitatief van betekenis zijn én blijven voor kinderen, ouders en studenten.

Start bouw kindcentrum De Boomgaard

De Stichting St. Josephscholen selecteerde KION begin 2019 als partner. In gezamenlijk eigendom gaan we het nieuwe kindcentrum in de wijk Woenderskamp bouwen. We startten samen met de schooldirecteur een intensief traject. 2019 stond in het teken van aanbestedingen, het ontwerpen van een mooi en functioneel gebouw, de vergunningverlening én voorbereiding van de bouw. Het einddoel? De opening van het kindcentrum met de naam De Boomgaard in augustus 2020.

Scholing Meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld komen helaas veel vaker voor dan we denken. In zo’n situatie kan één persoon al het verschil maken, door in actie te komen. Maar hoe signaleer je dit en wat doe je dan? We startten in 2019 met steun van de gemeente met een uitgebreide scholing in het werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De scholing is bedoeld voor alle pedagogisch medewerkers en clustermanagers van KION. We willen in twee jaar al deze medewerkers scholen. De meldcode scholing bestaat uit een online module en een klassikale training. In 2019 rondden meer dan 400 medewerkers deze scholing met succes af. De medewerkers gaven aan de scholing als erg prettig en belangrijk te ervaren.

Ieder Talent Telt

In 2016 startte Ieder Talent Telt (ITT) in Nijmegen als een programma van ‘de onderwijskolom’, van kinderopvang tot en met universiteit. De gezamenlijke bestuurders van zeven organisaties werkten hierbij samen. Dit waren KION, Conexus, De Alliantie, Gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboud Universiteit. De samenwerking liep tot en met 2018. Vanwege de omvang en het grote succes van het innovatieplatform vormden we in 2019 Stichting Ieder Talent Telt Nijmegen (ITT). De bestuurders van 5 van de 7 deelnemende organisaties (exclusief de gemeente en de RU) vormen samen het bestuur. Onze eigen voorzitter van de Raad van Bestuur is ook bij Stichting ITT de voorzitter. ITT telt inmiddels circa 60 broedplaatsen, waar meer dan 1100 deelnemers bij betrokken zijn. Dit zijn onder andere 600 kinderen, leerlingen en studenten. Een programmanager trekt de kar, met ondersteuning van een team van community builders. Dit zijn medewerkers of studenten van de zeven betrokken instellingen.

Samen werken aan een gezonder Nijmegen

Op 7 oktober 2019 tekende KION het Lokaal Preventieakkoord, opgesteld in navolging van het Nationaal Preventieakkoord. Initiatiefnemers hiervan waren de Radboud Universiteit, de GGD en de Gemeente Nijmegen. Samen hebben we aandacht voor: roken, alcohol, mentale gezondheid, sociaal welzijn en een gezonde omgeving. KION draagt zo haar steentje bij aan een gezonder Nijmegen.

(I)KC en samenwerking met scholen

KION werkte in 2019 steeds meer samen bij de ontwikkeling van (Integrale) Kind Centra. Zo maakten we met een aantal scholen gezamenlijke jaarplannen. Er vonden bijeenkomsten plaats waar onderwijs en kinderopvang samen reflecteren en vervolgstappen bepalen. Dit doen we om inhoudelijk samen te groeien en integraal te bouwen aan de toekomst.

Voordelen voor ouders en kinderen Voor ouders en kinderen hebben deze (I)KC’s belangrijke voordelen. Het inhoudelijk samenwerken met het onderwijs zorgt ervoor dat wij vanuit een gezamenlijke visie werken aan een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen. Daarnaast hebben ouders te maken met één portaal.

Convenant IKC Aquamarijn IKC Aquamarijn werkte daarom in 2019 toe naar een convenant tussen Conexus, de sociale wijkteams en KION. Het bedienen van verschillende doelgroepen met uiteenlopende behoeftes stond hierbij centraal. Aquamarijn wil via een verrijkingsprofiel kinderen de hele dag door passende activiteiten bieden. Dus activiteiten van vso t/m bso die de leerlijn van het kind volgen.

Betere afstemming tussen professionals met MULTIsignaal

Soms heeft een kind of gezin extra ondersteuning nodig. Op dat moment zijn er vaak verschillende professionals die hulp bieden. Zij willen allemaal het beste voor het kind, net als de ouders en het kind zelf. Daarom is het belangrijk dat alle betrokken professionals elkaar kennen en samenwerken. Deze partijen vinden elkaar in MULTIsignaal, een digitaal systeem dat deze samenwerking stimuleert. Zo kunnen we het kind samen de beste ondersteuning bieden, in overleg met de ouders.

Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie gedeeld. In principe worden ouders altijd op de hoogte gebracht als er een signaal is afgegeven. Ontstaat er een match? Dat betekent dat iemand anders ook een signaal voor dit kind heeft afgegeven. Dan mogen de betrokken partijen na toestemming van de ouders informatie uitwisselen. Om zo goed op elkaar af te stemmen en de beste ondersteuning te bieden.