Feiten & cijfers

Medewerkers in 2019

(en cijfers uit 2018)

92,9%

Vrouw

(92%)

7,1%

Man

(8%)

95,5%

Vast contract

(94%)

4,5%

Oproep

(6%)

92,7%

Parttime

(91%)

3,2%

Fulltime

(2,6%)

4,1%

Nul-uren-contract

(6,4%)

GGD rapportages

De GGD screent opvanglocaties regelmatig. In 2019 maakte de GGD 191 inspectierapporten. Bij 144 rapporten was het advies van de toezichthouder aan de gemeente ‘niet handhaven’. Dit betekent dat KION direct aan alle voorwaarden voldeed. Bij 47 rapporten werd ‘handhaven’ geadviseerd.

Op alle locaties werd voldaan aan de pedagogische kwaliteit. Toezichthouders konden zich niet altijd vinden in de manier waarop we het pedagogisch beleid en het beleid Veiligheid en Gezondheid hebben vastgelegd. Dit betrof het beleid op papier. Zo kon de GGD tijdens een volgend onderzoek in het merendeel van de gevallen het advies ‘niet handhaven’ geven.

191

inspectierapporten

144

rapporten ‘niet handhaven’

47

rapporten ‘handhaven’

Onze opvang in 2019

(en cijfers uit 2018)

Gastouderopvang

Peutergroepen

89

Gastouders

(126)

359

Kinderen

(348)

56

Locaties

(47)

1.565

Kinderen

(1.225)

Kinderdagverblijven

Buitenschoolse opvang

38

Locaties

(35)

2.719

Kinderen

(2.383)

69

Locaties

(63)

5.324

Kinderen

(4.384)

Belangrijkste cijfers

In 2019 steeg de omzet van KION met 11% ten opzichte van 2018. Evenals voorgaand jaar investeerden we flink. Onder andere in de ontwikkeling van medewerkers, ICT-middelen en de kwaliteit van de bso. Ook het vinden en binden van medewerkers heeft om grote inspanningen gevraagd. Per saldo komt het resultaat daardoor licht negatief uit (€ 0,191 miljoen). De ontwikkeling van de liquiditeit en solvabiliteit is in lijn daarmee en blijft net als vorig jaar uitstekend.

11%

Toename omzet

15,3%

Toename kosten

-0,5%

Rendement*

(2,4%)

100%

Uitgaven

(96,7%)

* resultaat als % van inkomsten

2,12%

Liquiditeit*

(2,52%)

71,9%

Solvabiliteit

(72,1%)

* current ratio

Personalia

Raad van Toezicht

Henk Beerten, voorzitter Jo van Kalsbeek, lid Manon Eustatia, lid Richard Innemee, lid Monique Smeijers, lid

Bestuur Eddy Brunekreeft, voorzitter Raad van Bestuur Marin van Schaick, lid Raad van Bestuur (vanaf 1 september 2019)

Directie Kees Aben, directeur Finance, Risk & Control Marin van Schaick, operationeel directeur (tot 1 september 2019) Helma Verbeet, programmadirecteur Christa Wintjes, regiodirecteur (vanaf 1 november 2019) Ruben Krijnsen, regiodirecteur (vanaf 1 december 2019) Kerstin Vogel, regiodirecteur (vanaf 1 december 2019)

Ondernemingsraad

Noud van Amstel, voorzitter Jolien Jagt, vicevoorzitter Ilse Kijlstra, lid Patty Davies, lid Rob Hoekstra, lid Kim Kosman, lid Tessa van Assen, lid Verona Kuijpers, lid Ilja Rikken, lid (vanaf 1 juni 2019) Marieke van Berkel, lid (vanaf 1 juni 2019) Marjolijn Eikhout, lid (vanaf 1 juni 2019)

Overkoepelende Ouderraad

Geert van Beers, voorzitter Arjan Barink, lid Sanne Hendriks, lid Nanouska Hell, lid Fleur van der Venne, lid (vanaf 1 juni 2019)

Situatie per 31 december 2019

Klachtenregeling

KION vindt het belangrijk om goed te luisteren naar en te reageren op klachten van ouders. In de meeste gevallen lossen de direct betrokkenen de klacht onderling met elkaar op. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is er een klachtenregeling binnen KION. We zijn ook aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang. In 2019 zijn er geen klachten over KION bij deze commissie ingediend. Volgens de interne KION-procedure zijn in totaal 45 signalen/klachten geregistreerd. Ze gingen met name over de dienstverlening en het pedagogisch handelen. Regels en vooral mogelijkheden tot ruilen kwamen vaak naar voren. Twee keer is de eigen klachtencommissie ingezet volgens de interne klachtenprocedure.

Interne audit

De interne audit is één van de meetinstrumenten van de KION-monitor, ons interne kwaliteitssysteem. Met dit systeem kunnen we de kwaliteit van een locatie meten. In de jaarlijkse interne audit zijn in 2019 de aandachtsgebieden ‘privacy’, ‘documentenbeheer’, ‘werkomgeving’ en ‘voeding’ ge-audit. De auditoren voerden gesprekken met collega’s uit alle lagen van onze organisatie over hun ervaringen met deze onderwerpen. Er kwam naar voren wat volgens deze collega’s goed gaat en wat beter kan. Ook kwam aan bod hoe we als KION die verbeteringen kunnen realiseren. De aanbevelingen uit de interne audit vertaalden we naar acties of namen we op in lopende projecten en verbeterplannen.