Wetgeving

2018 was het jaar van de wetswijzigingen voor de kinderopvang. We kregen tegelijkertijd te maken met:

Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang

Personenregister Kinderopvang

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Verordening Peuteropvang VVE in Nijmegen

Peuteropvang in Nijmegen

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking getreden. Met deze wet verdwijnt het verschil tussen kinderopvang en peuterspeelzalen. Voor de gemeente Nijmegen was dit aanleiding om nieuwe beleidsregels vast te leggen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Nijmegen in de verordening ‘Peuteropvang VVE 2018 Gemeente Nijmegen’. Hierin staan twee doelen centraal: ten eerste een verruiming van het VVE-peuteraanbod zodat alle peuters in Nijmegen dezelfde kansen geboden krijgen om hun talenten te ontwikkelen en ten tweede een gelijke inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor het VVE-aanbod.

Uitbreiding VVE-aanbod

Het beleid van de gemeente betekent dat voortaan iedere aanbieder een VVE-peuteraanbod kan doen, mits het voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit nieuwe beleid had veel impact op KION. Vanuit onze maatschappelijke opdracht om aantoonbaar van betekenis te zijn voor kinderen en ouders hebben we ons VVE-aanbod per 1 augustus 2018 uitgebreid naar al onze peutergroepen in Nijmegen en naar zes kinderdagverblijven.

Dit betekende een enorme investering in tijd, geld en inzet. Zo’n 75 medewerkers zijn in negen maanden getraind in VVE en de VVE-werkwijze is op zestien nieuwe locaties geïmplementeerd. Hierdoor hebben peuters vanaf augustus 2018 in alle wijken van Nijmegen toegang tot VVE.

Toename groepsgrootte

Het nieuwe beleid van de gemeente Nijmegen had ook gevolgen voor de kwaliteit van het VVE-aanbod van de oorspronkelijke VVE-locaties. Hier komen relatief de meeste doelgroepkinderen. De maximale groepsomvang ging van veertien naar zestien kinderen. Door de herverdeling van de beschikbare subsidiegelden over meer VVE-locaties was het een zoektocht hoe de zorgvuldig opgebouwde VVE-kwaliteit hier behouden kon blijven. Dit lukte dankzij extra ‘maatwerk’-subsidie voor de doorgaande lijn met de basisschool, ouderbetrokkenheid en zorgkinderen.

75

medewerkers getraind in VVE

16

nieuwe locaties met VVE-werkwijze

Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang

Kwaliteitsverbetering kinderopvang

In 2018 werd de wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang (IKK) van kracht. Een uitgebreid pakket aan maatregelen moet ertoe bijdragen dat de kwaliteit van de kinderopvang nog verder omhoog gaat. De maatregelen hebben betrekking op het volgen en begeleiden van de ontwikkeling van kinderen, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en maatwerk en het opleidingsniveau en de kennisverbreding van pedagogisch medewerkers.

KION besteedt veel aandacht aan pedagogische kwaliteit en hanteert op veel vlakken een hogere standaard dan wettelijk is voorgeschreven. Toch vergde de invoering van de wet IKK, door de tijdsdruk en de hoeveelheid aan maatregelen, veel van onze organisatie. We zijn dan ook tevreden dat het is gelukt om op tijd aan de eisen te voldoen.

Wijzigingen als gevolg van de wet IKK

Ieder kind een mentor

Voor alle kinderen is er een mentor en ons kindvolgsysteem is uitgebreid met enkele aandachtspunten in de ontwikkeling van het kind. Ouders zien in het Ouderportaal wie de mentor en de vaste gezichten van hun kind zijn. De mentor biedt periodiek een voortgangsgesprek met ouders van kinderen aan. Ook voor de wet IKK was dit al onze werkwijze bij alle kinderdagverblijven en een deel van de bso’s. Per 1 januari 2018 hebben we het mentorschap uitgebreid naar alle bso-kinderen.

Inzet personeel

Per dag mogen we op drie vooraf vastgelegde uren afwijken van de inzet van personeel en met minder medewerkers in de groep staan. We streven ernaar dit zo min mogelijk te doen tijdens de breng- en haalmomenten. Op rustige momenten in de dag plannen we de pauzes en eventueel gesprekken met ouders of collega’s.

Veiligheid

We vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daar hoort ook het leren inschatten van risico’s bij. Te gevaarlijke situaties proberen we ten alle tijden te vermijden maar bij leren vallen en opstaan kan het voorkomen dat een kind een buil of een schram oploopt. De kaders voor veiligheid en gezondheid hebben we vastgelegd in ons algemeen beleid Veiligheid en Gezondheid en in de bijbehorende risico-inventarisatie. Ook volgen alle medewerkers van KION een opleiding kinder-EHBO. Daarmee gaan we verder dan het wettelijke vereiste dat voorschrijft dat er per locatie één EHBO’er aanwezig is.

Opleidingsniveau

De nieuwe eisen aan het opleidingsniveau schrijven voor dat alleen beroepskrachten formatief bij bso’s mogen worden ingezet. Dit had helaas gevolgen voor drie medewerkers. Ook stagiaires moeten voortaan in grotere mate boventallig worden ingezet. Bij ons waren stagiaires boventallig aan de formatie, zodat zij de ruimte hebben om het vak goed te leren. Voorts kregen we te maken met vereisten voor kennisverbreding van pedagogisch medewerkers in de vorm van een opleidingsplan. Dit sluit aan op onze ambitie om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. In 2018 is het KION Ontwikkelplein opgezet dat inspeelt op de ontwikkelbehoeften van onze medewerkers.

Wijzigingen per 2019

Pedagogisch coaches en BKR-maatregel

De maatregels van de wet IKK treden verspreid over meerdere jaren in werking. Zodoende zijn diverse afdelingen van het Servicebureau in 2018 bezig geweest met voorbereidingen op de maatregelen voor 2019, waaronder de invoering van pedagogisch coaches en de wijziging van de beroepskracht-kindratio (BKR).


Als gevolg van de BKR-maatregel is de optimale groepssamenstelling in 2018 opnieuw onderzocht. Daarbij zijn we uitgegaan van onze maatschappelijke opdracht om onze kinderopvang toegankelijk te houden voor zoveel mogelijk gezinnen. We vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk nieuwe kinderen een plaats kunnen bieden tegen een betaalbare prijs. Dit betekent dat enkele locaties met ingang van 2019 werken met een nieuwe groepsindeling. Om een geleidelijke overgang voor ouders, kinderen en medewerkers te bewerkstelligen, hebben we hier in de loop van 2018 al rekening mee gehouden met de plaatsing van kinderen.

Personenregister kinderopvang

Screening van medewerkers

Om de veiligheid in de kinderopvang nog verder te vergroten is op 1 maart 2018 het Personenregister Kinderopvang ingegaan. Iedereen die met regelmaat aanwezig is in de kinderopvang, dient zich daarin met een geldige Verklaring Omtrent Gedrag te registreren. Denk bijvoorbeeld aan een klusjesman of een lerares kinderyoga die regelmatig langskomt bij een opvanglocatie.


Met het Personenregister Kinderopvang is nog beter in beeld wie er bij de kinderopvang aanwezig zijn. De invoering ervan heeft ons veel werk opgeleverd. In de eerste plaats omdat we als grote organisatie veel medewerkers hebben die allemaal tegelijk moesten worden ingevoerd. Daarbij liepen we tegen de aanloopperikelen van het systeem aan, dat de massale inschrijving vanuit heel Nederland op 1 maart niet aankon. De GGD nam het Personenregister Kinderopvang wel al per 1 maart mee in de inspecties, wat ons in een aantal ongelukkige gevallen een handhaving opleverde.

Privacy beter beschermd

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd op 25 mei 2018 van kracht en geeft vorm aan de privacywetgeving van de Europese Unie. Achter de schermen is hard gewerkt om KION AVG-proof te maken. KION werkt met persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers. Een privacy assessment heeft geresulteerd in een overzicht van AVG-vereisten voor onze organisatie.


Informatieveiligheid begint met het opstellen van beleid. Daartoe zijn een privacyverklaring, een gegevensbeschermingsbeleid en een verwerkingsregister opgesteld. Tegelijkertijd proberen wij het verzamelen van data zoveel mogelijk te minimaliseren. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is mensenwerk. Bewustwording binnen de organisatie is daarom een belangrijk onderdeel van onze aanpak.

Medewerkers zijn op de hoogte gebracht van het privacy statement, het privacybeleid, bewaartermijnen van gegevens en de datalekprocedure. De functionaris Gegevensbescherming ziet erop toe dat de privacywetgeving wordt nageleefd.


Samenwerkingspartners merken dat wij de AVG serieus nemen; de verwerkersovereenkomst is een voorwaarde voor ons om samen te kunnen werken. Ook ouders merken dat we zorgvuldig omgaan met de privacy van hun kinderen. Voor foto- of filmmomenten die buiten de bestaande toestemming vallen, vragen we opnieuw of we de kinderen in beeld mogen brengen.

Jubileum