STRATEGISCH DOEL 2018-2020

Snel en wendbaar inspelen op veranderingen

Het is heel leerzaam om met verschillende disciplines in één team samen te werken. Ieder brengt zijn eigen expertise in en dat leidt tot een sterk resultaat.

Annemiek Brinkhoff, pedagogisch medewerker van kinderdagverblijf Triade over het project Inrichting.

We geven onze medewerkers ruimte voor samenwerking en we willen snel kunnen inspelen op veranderingen. Efficiënt werken en een flexibele houding zorgen immers voor een toekomstbestendige organisatie. We creëren daarom mogelijkheden om naast onze huidige werkzaamheden mee te doen aan nieuwe projecten. Zo benutten we onze individuele talenten en kijken we naar persoonlijke zingeving. Lef en moed worden beloond. Fouten maken mag. Samen realiseren we onze ambities.

Horizontalisering

Om KION wendbaarder te maken, hebben we in 2018 een horizontalisering ingezet. Dat betekent dat we de verantwoordelijkheden daar neerleggen waar ze ertoe doen. Sinds kort hebben we ons werkgebied verdeeld in vier regio’s en vervullen de clustermanagers een rol als portefeuillehouder binnen hun eigen regio. Iedere portefeuille omvat een deelgebied uit de functie van clustermanager. Deze horizontalisering helpt ons om vraagstukken te kanaliseren en een constructieve verbinding te leggen tussen beleid en uitvoering.

Leiderschapsontwikkeling

Het realiseren van de vijf strategische doelen vraagt om zelfstandigheid, professionaliteit en wendbaarheid. Om deze competenties te stimuleren, werken we vanuit inspiratie en waarde creatie. Het ontwikkelen van onze mensen, gericht op het verbeteren van prestaties, is daarbij van cruciaal belang. De filosofie van dienend leiderschap onderschrijft dit en vormt de basis voor het leiderschapsprogramma voor clustermanagers. In 2018 was de aftrap met een sessie over de betekenis van deze filosofie, teamontwikkeling en de eigen leiderschapsrol.

Zelfevaluatie van teams

Vanaf 2018 evalueren de teams van pedagogisch medewerkers jaarlijks hun functioneren. Met een digitale zelfevaluatie geven de medewerkers aan wat er goed gaat en op welke gebieden zij zich extra willen ontwikkelen. De individuele uitkomsten vormen de input voor teamoverleg en liggen aan de basis van de teamdoelen voor de komende periode. De zelfevaluatie is een krachtig middel om de professionaliteit en zelfstandigheid van onze medewerkers te vergroten. Het geeft teams zelf de regie over de kwaliteit die ze met elkaar willen neerzetten.

KION Ontwikkelplein

KION is volop in beweging en dat vraagt om een ontwikkeling van onze medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap willen we voorzien in permanente educatie. Persoonlijke groei is dan ook een belangrijk speerpunt van ons personeelsbeleid. We hebben onze medewerkers individueel en in teamverband gevraagd welke ontwikkeling ze nodig hebben. Deze input heeft bijgedragen aan een inspirerend leer- en ontwikkelprogramma dat samenhangt met de strategische keuzes van KION, dat voldoet aan wet- en regelgeving en pedagogisch medewerkers ondersteunt bij het realiseren van de teamdoelen. We noemen dit programma het KION Ontwikkelplein.

De vier pijlers van het ontwikkelplein

Nieuwe collega’s volgen een introductieprogramma waarmee we hen welkom heten bij KION en hen bekend maken met onze werkwijze. Tijdens de inwerkperiode wordt iedere nieuwe medewerker begeleid door een buddy.

Iedere medewerker heeft een individuele ontwikkelbehoefte. Ons workshopprogramma biedt uiteenlopende activiteiten waar medewerkers op basis van eigen interesse vrijblijvend aan mee kunnen doen. We bieden ook een digitale leeromgeving met meer dan duizend media die aansluiten op vraagstukken uit het dagelijkse werk.

We hechten veel waarde aan de deskundigheid van teams. Ieder team is verantwoordelijk voor hun eigen zelfevaluatie. Met de uitkomsten stellen ze hun jaardoelen vast en met behulp van een teammodule werken de teams aan hun eigen ontwikkeling.

Als organisatie dienen we ons te houden aan wet- en regelgeving. Daarom organiseren we passende cursussen zoals EHBO, BHV en een VVE training.

Projectmatig werken

In 2018 zijn we gestart met projectmatig werken. Dit is een werkvorm die de efficiëntie in de organisatie vergroot. Bovendien biedt het medewerkers de mogelijkheid om hun expertise in te brengen en bij projecten aan te sluiten waar hun zingeving zit. Door meer integraal en horizontaal samen te werken, vergroten we de ontwikkeling van onze eigen organisatie en daarmee de realisatie van de vijf strategische doelstellingen.


De projectleiders volgden een training om de nieuwe werkwijze eigen te maken en stelden hun eigen multidisciplinaire projectteams samen. Pedagogisch medewerkers deden mee aan meerdere projectteams, waaronder het project ‘Inrichting’ dat werkt aan een stijlboek voor onze locaties. In 2019 wordt het projectmatig werken verder uitgebouwd.


Ook op andere terreinen is in 2018 ingezet op de betrokkenheid van pedagogisch medewerkers. Zo namen zij onder andere deel aan klankbordgroepen en denktanks, wat leidde tot de oprichting van een promotieteam.

Ready to Explore

Met een vraag vanuit de organisatie kunnen we een talent van een medewerker ontwikkelen. Dat is de insteek van Ready to Explore-opdrachten die in 2018 zijn gestart. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om naast hun eigen functie kleinschalig ervaring op te doen op managementvlak en binnen het educatieve- of zorgdomein. De opdrachten komen rechtstreeks uit de praktijk en de medewerkers worden begeleid door een mentor.

Nieuwe aanpak voor personeelsinzet

Als gevolg van de groeiende vraag naar kinderopvang en de invoering van een nieuwe beroepskracht-kindratio, kreeg de kinderopvangsector in 2018 te maken met een landelijk tekort aan pedagogisch medewerkers. In de tweede helft van 2018 was de personeelskrapte ook bij ons duidelijk merkbaar. Als gevolg ontstonden er wachttijden voor een opvangplek en medewerkers gaven aan dat ze een hoge werkdruk ervaarden. De ontstane situatie past niet bij ons beeld van goed werkgeverschap en ook niet bij onze maatschappelijke opdracht om zoveel mogelijk kinderen toegang tot kinderopvang te bieden. Om het personeelstekort snel en structureel aan te pakken hebben we in het vierde kwartaal van 2018 een Taskforce opgericht.


De Taskforce richt zich enerzijds op het werven van nieuwe medewerkers en anderzijds op het herzien van de personeelsinzet. Aandachtspunten waren onder meer het verruimen van arbeidscontracten, het stimuleren van regionale samenwerking tussen opvanglocaties en een flexibele inzet van pedagogisch medewerkers. Alle aanpassingen hebben als doel om de omvang van de pedagogische teams structureel op orde te brengen. De eerste acties zijn uitgezet in 2018 en het programma wordt in 2019 verder uitgerold.

Succesvolle arbeidscampagne in december

Kom werken bij KION

In december lanceerden we de arbeidsmarktcampagne 'Kom werken bij KION' om nieuwe pedagogisch medewerkers te werven. Centraal stonden de talenten van drie van onze collega's. Aan de hand van hun verhalen lieten we zien hoe je bij KION de ruimte krijgt om je eigen talent in te zetten.

In bushokjes door heel Nijmegen zag je onder andere onze gitaarspelende Ilse en deze beelden herhaalden zich op social media en op onze website. De campagne ‘Kom werken bij KION’ heeft de naamsbekendheid van KION als werkgever versterkt, met een flinke toename van het aantal sollicitanten als gevolg.

Recruiter

Naast de campagne is ons promotieteam gestart met de vertegenwoordiging van KION bij evenementen voor studenten. Ook hebben we een recruiter aan ons team toegevoegd om sollicitanten in hun sollicitatieproces te begeleiden en hen een warm welkom te geven.


Meer uren

Als onderdeel van ons goed werkgeverschap hebben we bekeken hoe we de vacature voor pedagogisch medewerker aantrekkelijker konden maken. Een veel gehoorde wens was: méér uren op contract. Door medewerkers binnen een regio breder in te zetten, kunnen we veel collega’s een contract van minimaal 20 uur per week aanbieden.

Selectie ‘KION-klas’

In samenwerking met het ROC Nijmegen starten we in 2019 een ‘KION-klas’ voor zij-instromers. Het is een van de acties om nieuwe medewerkers te werven. De ‘KION-klas’ is een BBL-traject (Beroeps Begeleidend Leren) waarin we studenten in drie jaar tijd opleiden tot pedagogisch medewerker mbo-niveau 3. Gedurende deze periode bieden we de BBL-studenten een baan voor 12 uur per week bij bso-locaties. De selectiedagen vonden plaats in december 2018. In totaal zijn er 25 kandidaten geselecteerd die op 1 maart 2019 starten als werknemer bij KION én student bij het ROC.

Wetgeving