STRATEGISCH DOEL 2018-2020

Een actieve rol spelen in de samenwerking met kindnetwerken

Van naast elkaar tot met elkaar... en dat voelt heel goed.

Gerard van der Burgt, directeur-bestuurder van Stichting Oeverwal over de verregaande samenwerking met KION.

We lopen voorop als het gaat om pedagogische kennis. Om deze voorsprong te behouden, doen we actief mee met landelijke en regionale innovaties. We kijken kritisch naar manieren om onszelf en andere maatschappelijke organisaties te ontwikkelen. Het geluk van kinderen staat voor ons voorop. We zijn ons ervan bewust dat onze pedagogische kennis hieraan kan bijdragen. Daarom delen wij onze kennis op het gebied van kind- en organisatieontwikkeling met samenwerkingspartners en gebruiken we deze kennis om nieuwe projecten op te zetten.

Eerste keuze voor samenwerking met scholen

In samenwerking met de schoolbesturen in onze regio werken we toe naar de ontwikkeling van kindcentra voor kinderen van nul tot twaalf jaar. In Nijmegen bundelen we onze aanpak met de besturen van Stichting Conexus, Stichting St. Josephscholen en Bindkracht10 in de Alliantie Kindcentra Nijmegen. Als opmaat naar een stadsbrede aanpak trokken we in juni 2018 met circa dertig vertegenwoordigers vanuit onderwijs, kinderopvang, Bindkracht10 en de gemeente Nijmegen naar Leeuwarden voor een werkbezoek.

Onze gastheren van Sinne Kinderopvang, basisschoolstichting PCBO Leeuwarden en de gemeente Leeuwarden brachten hun samenwerking in IKC-vorming voor ons in beeld. De gemeente liet daarbij een duidelijke visie op kindcentra zien waarbij zij de regie in handen heeft en budgetten heeft vrijgemaakt om de IKC-vorming zowel financieel als met politiek draagvlak te ondersteunen. Het bezoek gaf veel stof tot nadenken en input voor het vervolgtraject in Nijmegen.

Intensieve samenwerking in Beuningen

Go for Kids

Op 1 februari 2018 hebben we de kinderopvangorganisatie GO for Kids uit Beuningen overgenomen, waartoe ook Peuteropvang Beuningen en Stichting Kido behoorden. De uitbreiding met 13 locaties vormt een mooie aanvulling op ons marktgebied ten westen van Nijmegen. De gemeentelijke ambitie om integrale kindcentra te ontwikkelen, en daarmee de mogelijkheid om bij te kunnen dragen aan de doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen van nul tot twaalf jaar, speelde mee in het besluit om onze positie in Beuningen te willen versterken.

IKC-ontwikkeling

De samenwerking met scholen in Beuningen is in 2018 weer een stap verder gekomen. Clustermanagers voerden overleg met schooldirecteuren over de benodigde ingrediënten om naar een kindcentrum toe te kunnen groeien. De gemeente faciliteerde de ontwikkelingen met de inzet van een projectleider IKC-vorming. In november kwamen alle schooldirecteuren, kinderopvangmanagers en de gemeente bijeen in het Molenhuis, een centrale ontmoetingsplek in Beuningen, om elkaar bij te praten over de stand van zaken. Hoewel de IKC-ontwikkeling op iedere schoollocatie anders verloopt, werd duidelijk dat onderwijs en kinderopvang steeds meer samenwerken. Voor kinderen en ouders betekent dit dat er eenheid ontstaat in de visie en aanpak van school en kinderopvang. Bij meerdere locaties werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten in projectteams toe naar een gezamenlijk beleid. Ouders worden hier ook bij betrokken.

Convenant scholen

Op bestuurlijk niveau hebben KION, Stichting Oeverwal en Stichting SPOM Onderwijs in de loop van 2018 een convenant voorbereid om de samenwerking tussen de scholen en de kinderopvang nog verder te kunnen intensiveren. Om deze gezamenlijkheid te bekrachtigen wijzigden we de namen van onze Beuningse opvanglocaties eind 2018 in de namen van de scholen waarmee we samenwerken. Ook openden we nieuwe peutergroepen bij basisschool De Peppel en basisschool De Dromedaris. Het convenant tussen KION, Stichting Oeverwal en Stichting SPOM Onderwijs is in januari 2019 ondertekend.

‘O zit dat zo!’

Sinds 2017 spelen de peuters van kindcentrum Goudwinde en de kleuters van basisschool Het Talent een of twee keer per week een uur samen in de 'O zit dat zo!'-ruimte. Deze ruimte is speciaal ingericht om kinderen te stimuleren tot onderzoeken en ontdekken. Daarbij maken we zo veel mogelijk gebruik van niet-zo-reguliere en van levensechte materialen. Met aantrekkelijke onderzoeksactiviteiten worden de kinderen uitgedaagd om op andere manieren tot oplossingen te komen. Verder is de 'O zit dat zo!'-groep een mooie gelegenheid voor de oudere peuters om alvast kennis te maken met de sfeer van de kleutergroep op school. Dat helpt hen bij het maken van de overstap naar school.


In 2018 hebben we met de ‘O zit dat zo!’-groep deelgenomen aan het Euregio-project 'Door Nieuwsgierigheid Leren', dat werd geleid door Dannie Wammes, docent Wetenschap & Technologie aan de HAN. Onze bijdrage bestond uit video-opnames van onze praktijksituaties voor de databank van het project. En passant kregen onze medewerkers ondersteuning en feedback bij het oefenen van hun ondersteunende houding, om het onderzoeken en ontdekken te stimuleren. Een mooi en leerzaam project, waaraan we met veel plezier een bijdrage hebben geleverd.

Nieuwbouw in Heumen

Samen met Stichting Conexus en de gemeente Heumen zijn we in 2018 gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwbouw van basisschool de Vuurvogel in Malden. Bij de plannen wordt rekening gehouden met de opening van een kinderdagverblijf en bso in hetzelfde pand.

Ieder Talent Telt

Hoe mooi is het als kinderen van geboorte tot volwassenheid ondersteund en gestimuleerd worden om hun talenten tot wasdom te laten komen? En hoe doe je dat dan? In Nijmegen bundelen organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van het kind hun krachten. Kinderopvang, basisonderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, de hogeschool en de universiteit zetten zich met het programma Ieder Talent Telt samen in om talenten van kinderen en jongeren zo maximaal mogelijk tot ontplooiing te laten komen. Ieder Talent Telt werkt met broedplaatsen waarin sociale en collectieve leerprocessen worden aangewakkerd en uitwisseling plaatsvindt tussen kinderen, jongeren, ouders en professionals. KION-bestuurder Eddy Brunekreeft is voorzitter van de stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de onderwijs- en opvanginstellingen uit de stad.

Kwaliteit in de kinderopvang

KION zet zich ook landelijk in voor de kwaliteit van de kinderopvang. KION-bestuurder Eddy Brunekreeft is vicevoorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang en hij trad per 1 mei 2018 aan als bestuurslid van Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Samen met tien andere kinderopvangorganisaties maakt KION sinds 2006 deel uit van Kindwijzer. Dit is een coöperatieve vereniging van kinderopvangorganisaties verspreid over Nederland. Samen delen we kennis op gebied van pedagogiek, communicatie, ICT en facilitaire voorzieningen.